Dejepisná akadémia © Katarína Králiková, sprievodkyňa dejinami 

Pravidlá ochrany osobných údajov

v súlade so Zákonom č. 18/ 2018 o ochrane osobných údajov
v súlade s mojím svedomím

Údaje o fyzických osobách, ktoré zbieram:

 • meno a priezvisko
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

Účel, na ktorý osobné údaje potrebujem:

 • zasielanie e-mailom správy, informácie a oznamy
 • zasielanie e-mailom potvrdenia a oznamy
 • sledovanie štatistických údajov

Spôsob, akým osobné údaje zbieram:

 • registráciou cez formulár na tejto stránke
 • zaslaním e-mailu

Správkyňa osobných údajov:

 • Mgr. Katarína Králiková, Zochova 16/ XI., 811 03 Bratislava, info@katarinakralikova.sk, 0915546132

Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom:

 • Mgr. Katarína Králiková, Zochova 16/ XI., 811 03 Bratislava, info@katarinakralikova.sk, 0915546132

Doba uchovávania osobných údajov:

 • odo dňa registrácie do dňa odhlásenia sa

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Na základe zákona č. 18/ 2018 o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 • právo “byť zabudnutý”, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak ich spracovanie nenariaďuje iný právny
 • predpis alebo iná zákonná povinnosť
 • máte právo sa dotázať, aké osobné údaje o vás spracovávam

Viac informácií o GDPR:

Všetky informácie o GDPR sú na webovej stránke Úrad na ochranu osobných údajov.

GDPR (anglicky General Data Protection Regulation) je právne záväzná regulácia, ktorá zavádza úplne nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, a to vrátane vysokých sankcií za ich porušenie.

Tým, že tieto pravidlá boli prijaté formou európskeho nariadenia, GDPR sa vo všetkých krajinách Európskej únie uplatní jednotne.

GDPR má navyše prednosť pred všetkými európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov, ktoré budú mať voči GDPR hlavne doplnkovú funkciu.

Spôsob odhlásenia, vymazanie a zabudnutia osobných údajov:

výmazom z adresára, kde sú osobné údaje uložené

Prehlásenie:

Čestne prehlasujem, že dôvera, s ktorou ste mi zverili svoje osobné údaje je pre mňa posvätná rovnako ako zákony a nariadenia Európskej únie a preto urobím všetko preto, aby boli vaše osobné údaje u mňa v bezpečí.

Platnosť a účinnosť:

V Bratislave, 01.09.2023