Dejepisná akadémia © Katarína Králiková, sprievodkyňa dejinami 

Všeobecné obchodné podmienky
Katarína Králiková - S

platné od 01.01.2023

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľkou a Klientom v súlade najmä so zákonmi:

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
 • Zákon č. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 
 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
 • Zákon č. 185/ 2015 Z.z. Autorský zákon
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Poskytovateľka 

obchodné meno: Katarína Králiková – S
sídlo: Zochova 760/16, 811 03 Bratislava
IČO: 45386188
DIČ: 1044749156
číslo registrácie v Živnostenskom registri OÚ Bratislava: 110-193020
číslo účtu v M-bank: SK2983605207004206748514
mobil: 0915 546 132
e-mail: info@katarinakralikova.sk
e-mail: info@dejepisnaakademia.sk
web: www.katarinakralikova.sk
web: www.dejepisnaakademia.sk

Klient

 • je fyzická osoba, ktorá si objednala u Poskytovateľky prezenčné a/ alebo elektronické služby  
 • je právnická osoba, ktorá si objednala u Poskytovateľky prezenčné služby
 • pre elektronické služby nemôže byť právnická osoba.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Prezenčne poskytované služby

 • sprievodcovské služby, ku ktorým Poskytovateľku oprávňuje osvedčenie o absolvovaní dvoch akreditovaných kurzov Sprievodca cestovného ruchu (EUBA 2017; BKIS 2022)

 • múzejná pedagogika, ku ktorej Poskytovateľku oprávňuje osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Muzejný pedagóg (SNM 2020)

 • lektorské služby, ku ktorým Poskytovateľku oprávňuje osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Lektor (ALKP 2022)

 • prednáškové služby

 • publikačné služby
 • mimoškolské vzdelávacie služby poskytované prezenčne alebo elektronicky

Elektronicky poskytované služby

Elektronicky poskytované služby Poskytovateľky sú tieto:

Názov:  Dejepisná akadémia ©
Web: www.dejepisnaakademia.sk
Produkt: Online kurz Dejepis Bratislavy 

 • prístup cez prihlasovacie údaje (meno/ e-mail a heslo) vygenerovaných automaticky po úhrade služby
 • prístup do objednanej služby na 365 dní odo dňa úhrady za službu
 • elektronické vzdelávacie lekcie vypracované odborne a podložené zdrojmi 
 • vypracované lekcie môžu byť v priebehu času aktualizované na základe objavu nových poznatkov
 • osoba, ktorá si službu objednala bude o týchto zmenách informovaná elektronicky (e-mailom) aj ak už ubehla doba 365 dní

Autorské práva

Autorské práva prezenčných a elektronických služieb Poskytovateľky sú chránené

 • právami duševného vlastníctva,
 • autorskými právami
 • a právami na ochranu obchodného mena.

Poskytovateľka je jediná výlučná nositeľka akýchkoľvek práv duševného vlastníctva obsahu portálu www.katarinakralikova.sk a portálu www.dejepisnaakademia.sk, pričom je oprávnená udeľovať súhlas s výkonom práv duševného vlastníctva súvisiacich s obsahom portálu podľa Autorského zákona.

Neoprávnené použitie obsahu poskytovaných prezenčných a/ alebo elektronických služieb v rozpore s licenčnými podmienkami uvedenými v týchto VOP ktoroukoľvek osobou bez písomného súhlasu Poskytovateľky bude mať za následok porušenie autorského práva Poskytovateľky a môže naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva podľa ustanovenia § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V takomto prípade vzniká Poskytovateľke nárok na náhradu škody, ktorá jej bola takýmto konaním spôsobená, prípadne má Poskytovateľka nárok na uplatnenie ďalších práv, ktoré uvádza Autorský zákon a iné právne predpisy.

Ochrana dobrého mena

Ak Poskytovateľka kedykoľvek zistí, že Klient rozširuje nepravdivé, neuctivé alebo urážajúce informácie o nej a o jej poskytovaných službách, alebo iným spôsobom poškodzuje alebo negatívne ovplyvňuje využívanie služieb poskytovateľky pre ostatných klientov, Poskytovateľka si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez nároku na vrátenie peňazí. Klient uvedené skutočnosti berie na vedomie a súhlasí s takýmto postupom.

CENY

Cena služieb je splatná v eurách.

Ceny uvedené na webovej stránke www.katarinakralikova.sk sú aktuálne a platné v čase odoslania Objednávky.

Ceny prezenčných a elektronických služieb, ktoré poskytuje Poskytovateľka sú uverejnené na internetovej stránke Poskytovateľky www.katarinakralikova.sk

Ceny za služby Poskytovateľky uverejnené na iných printových alebo elektronických nosičoch mediálnych a/ alebo obchodných partnerov a spolupracujúcich organizácii môžu byť odlišné, nakoľko Poskytovateľka môže vykonávať zmeny iba na vlastnej internetovej stránke www.katarinakralikova.sk a www.dejepisnaakademia.sk.

Ceny za prezenčne poskytované služby

 • Všetky uverejnené ceny za prezenčne poskytované služby sú orientačné ceny a môžu byť zmenené v závislosti od špecifík dohody medzi Poskytovateľkou a Klientom.
 • Cena prezenčnej prehliadky je záväzná až keď ju na základe objednávky Klienta potvrdí Poskytovateľka.
 • Poskytovateľka si vyhradzuje právo dohodnúť s konkrétnym Zákazníkom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke služieb.

Ceny za elektronicky poskytované služby

 • Všetky uverejnené ceny za elektronicky poskytované služby sú definitívne tak, ako sú uverejné pri poskytovanej službe.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Zákazník je povinný za služby Poskytovateľke zaplatiť riadne a včas.

Platba za prezenčne poskytované služby

Cena prezenčne poskytovaných služieb je splatná pred dodaním služby Poskytovateľkou jedným z týchto spôsobov:

 • v hotovosti pred začiatkom v deň poskytovanej služby do rúk Poskytovateľky na základe daňového dokladu z Virtuálnej registračnej pokladne,
 • bezhotovostne 48 hodín vopred prevodom na účet Poskytovateľky s povinným uvedením Variabilného symbolu, ktorý Klientovi na vyžiadanie poskytne Poskytovateľka,
 • inak podľa dohody Poskytovateľky a Klienta,
 • bezhotovostne pripísaním na účet Poskytovateľky najneskôr v termíne splatnosti faktúry vystavenej Poskytovateľkou.
 • Klient, ktorý nezaplatí cenu služieb v požadovanom termíne je povinný zaplatiť k dlžnej sume aj úrok z omeškania vo výške sumy referenčnej sadzby Európskej centrálnej banky 8% z celkovej z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 • Poskytovateľka môže od Klienta požadovať úhradu zálohy za objednanú službu a Klient je povinný ju zaplatiť riadne a včas, inak môže Poskytovateľka odstúpiť od objednávky.

Platba za elektronicky poskytované služby

Cena elektronicky poskytovaných služieb je splatná pred dodaním služby Poskytovateľkou jediným spôsobom a to:

 • bezhotovostne do 3 dní od vystavenia faktúry za objednanú elektronickú službu a jej automatizovaného zaslania na e-mail Klienta,
 • Klient je povinný skontrolovať svoju elektronickú poštu i SPAM (nevyžiadaná pošta) a faktúru včas uhradiť.

OBJEDNÁVKA

Objednávka prezenčne a/ alebo elektronicky poskytovanej služby

 • je vždy s povinnosťou platby
 • a je záväzná hneď po jej odoslaní/ potvrdení klientom.

Klient sa zaväzuje uviesť v Objednávke pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých v Objednávke. 

Odoslaná objednávka je pre Klienta záväzná a je považovaná za potvrdenie návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb. Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú okamihom odoslania objednávky Klientom a je účinná odo dňa pripísania ceny za objednanú službu na účet Poskytovateľky.

Objednávka prezenčne poskytovaných služieb

Spôsob 

 • e-mailom na info@katarinakralikova.sk
 • telefonicky na čísle 0915546132
 • cez aplikácie Messanger, Viber, WhatsApp.
 • cez vyplnený objednávkový formulár s povinnosťou platby na tejto web stránke

Obsah objednávky - Fyzická osoba

 • Priezvisko, meno, titul
 • E-mailová adresa
 • Mobilné číslo
 • typ prehliadky podľa ponuky na www.katarinakralikova.sk
 • dátum a čas prehliadky
 • časový rozsah prehliadky
 • miesto začiatku prehliadky
 • trasu prehliadky
 • miesto ukončenia prehliadky
 • minimálny a maximálny počet osôb
 • veková skupina účastníkov prehliadky (deti/ dospelí/ seniori/…)
 • špecifická požiadavka k téme prehliadky
 • špecifická požiadavka k obsahu prehliadky.

Obsah objednávky - Právnická osoba

 • Názov a právna forma spoločnosti
 • Sídlo spoločnosti
 • IČO spoločnosti
 • Číslo účtu spoločnosti vo formáte IBAN
 • Priezvisko, Meno a titul kontaktnej osoby
 • E-mail kontaktnej osoby
 • Mobilné číslo kontaktnej osoby
 • typ prehliadky podľa ponuky na www.katarinakralikova.sk
 • dátum a čas prehliadky
 • časový rozsah prehliadky
 • miesto začiatku prehliadky
 • trasu prehliadky
 • miesto ukončenia prehliadky
 • minimálny a maximálny počet osôb
 • veková skupina účastníkov prehliadky (deti/ dospelí/ seniori/…)
 • špecifická požiadavka k téme prehliadky
 • špecifická požiadavka k obsahu prehliadky.

Objednávka elektronicky poskytovaných služieb

Spôsob 

 • cez objednávkový formulár s povinnosťou platby na tejto web stránke 

Obsah objednávky

 • Priezvisko, meno
 • E-mailová adresa
 • Mobilné číslo
 • Objednanná elektronická služba (napr. Kurz Dejepis Bratislavy)

DODACIE PODMIENKY

Prezenčne poskytované služby

Poskytovateľka sa zaväzuje poskytnúť Klientovi služby s maximálnou odbornosťou, v dohodnutom termíne a za dohodnutých podmienok. Ak príde Poskytovateľka na prehliadku neskôr o viac ako 10 minút, Klient má právo

 • odstúpiť od objednávky a nezaplatiť za objednanú a nerealizovanú službu
 • na predĺženie prehliadky o 15 minút bez zvýšenia poplatku za službu
 • na zníženie poplatku za poskytovanú službu o alikvotnú časť, ktorú mu Poskytovateľka je povinná vrátiť v prípade úhrady za prehliadku vopred

Klient právo využiť objednané prezenčné služby za dohodnutých podmienok. Ak príde Klient na objednanú prehliadku neskôr o viac ako 15 minút bez toho, aby o tom informoval Poskytovateľku, má Poskytovateľka právo

 • odstúpiť od objednávky a požadovať 50 % zo sumy za objednanú službu, ktorých je Klient podľa týchto VOP povinný úhradiť na základe vystavenej faktúry
 • skrátiť prehliadku o zameškaný čas, teda dodržať dohodnutý čas trvania prehliadky
 • požadovať alikvotný príplatok z dohodnutej sumy za predĺžený čas prehliadky, ak si Klient želá predĺžiť prehliadku o čas, ktorý meškal

Zmeny v realizácii dohodnutých podmienok môžu byť bez náhrady zo strany Klienta a/ alebo Poskytovateľky odpustené v prípade nepredvídaných a preukázaných okolností ako napríklad:

 • úraz Klienta alebo Poskytovateľky
 • úraz blízkych Klienta alebo Poskytovateľky
 • extrémne počasie
 • autonehoda alebo iná prekážka, ktorá spôsobí, že sa Klient alebo Poskytovateľka nemôže včas dostaviť na prehliadku
 • iné nepredvídané okolností akceptované v duchu dobrých vzťahov medzi Poskytovateľkou a Klientom

Elektronicky poskytované služby

 • Poskytovateľka sa zaväzuje dodať Klientovi e-mailom prístupové údaje hneď po prijatí platby.
 • V prípade, ak prístupové údaje Klient neobdrží, je oprávnený kontaktovať Poskytovateľku a žiadať o ich poskytnutie.

STORNO PODMIENKY

Prezenčne poskytované služby

V prípade odstúpenia od objednávky nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia podmienok uvedených v týchto VOP.

Klient je oprávnený odstúpiť od objednávky

 • najneskôr 1 deň pred dohodnutým dňom dodania prezenčných služieb a Poskytovateľka mu nebude účtovať žiadne storno poplatky.
 • v deň, kedy majú byť služby dodané, v takom prípade má Poskytovateľka právo účtovať si storno poplatok vo výške 50 % z ceny.

Poskytovateľka je oprávnená odstúpiť od objednávky:

 • sa Klient dostaví na prehliadku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
 • ak Klient neuhradil zálohovú faktúru,
 • ak Klient nedodrží VOP.
 • ak Klient nezrušil objednávku, hoci má zaplatenú zálohu, alebo si uplatnil darčekovú poukážku, v takom prípade uhradená záloha prepadá, ak sa Klient a Poskytovateľka nedohodnú inak.

Elektronicky poskytované služby

V súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľkuKlient ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa poskytovanie elektronických služieb Poskytovateľky začalo s výslovným súhlasom Klienta, ktorý vyjadril objedaním a zaplatením elektronickej služby a tým aj potvrdením, že je oboznámený s VOP a teda vyjadruje súhlas so stratou práva na odstúpenie od zmluvy a to po úplnom poskytnutí elektronických služieb Poskytovateľky, čiže ak dostal prístupové údaje a v okamihu prvého využitia elektronických služieb poskytovateľky.

Výnimky z týchto podmienok

Právne vzťahy medzi Poskytovateľkou a Zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Poskytovateľka a Zákazník si môžu v objednávke upraviť povinnosti a práva a odlišne od týchto VOP.

V prípade nejasností a rozporov platia podmienky dohodnuté ako posledné.

Reklamácie

V prípade, že Zákazníkovi nie sú poskytnuté služby tak, ako bolo dohodnuté v objednávke, vzniká mu právo na kompenzáciu poskytovaných službieb. Zákazník je povinný bezodkladne si uplatniť toto právo u Poskytovateľky priamo na mieste poskytovania služieb.

Ak nedôjde k okamžitej náprave služieb, Zákazník má právo zaslať písomnú reklamáciu na adresu Poskytovateľky najneskôr 14 dní po dodaní služby. Na všetky reklamácie je Poskytovateľka povinná odpovedať písomne do 14 dní od ich obdržania.

Ak nie je Klient ako spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľka vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľka porušila jeho práva, Kliet má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Klientom, má Klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

 • Orgán dozoru a dohľadu nad výkonom podnikateľskej činnosti Poskytovateľky je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru, e-mail: ba@soi.sk.

Ukončenie objednávky

Objednávka sa považuje za ukončenú dňom, kedy sa vysporiadajú všetky práva, povinnosti a nároky oboch zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje v rozsahu:meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a IP adresa, ktoré poskytol Klient Poskytovateľke písomne, telefonicky, e-mailom alebo vyplnením online formulára na www.katarinakralikova.sk, sa Poskytovateľka zaväzuje spracúvať a uchovávať v záujme poskytnutia objednaných služieb Poskytovaeľky a na právnom základe plnenia zmluvného vzťahu.Získané údaje sa Poskytovateľka zaväzuje využiť len na potreby dodania a skvalitnenia jej služieb pre Klienta a pre Klientom požadovaných informácií a služieb, vystavenia platobného dokladu, vedenia účtovníctva, vybavenia reklamácie, na plnenie iných povinností a na uplatnenie právnych nárokov Poskytovateľky, vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Poskytovateľka sa týmto zaväzuje spracovávať, archivovať a likvidovať údaje v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, teda tak, ako stanovujú jej Pravidlá ochrany osobných údajov (GDPR).

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

Uzatvorením Zmluvy podľa týchto VOP medzi Poskytovateľkou a Klientom sa stávajú tieto VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú v celom rozsahu záväzné pre obe strany, a to vždy v ich aktuálnom znení.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. septembra 2023.